De Afloop naar Diemen
Over de Diemerdijk, die anderhalve kilometer aan beide zijden tussen water liep, komen we bij een groepje huizen die op en aan de dijk liggen. Dit was de Afloop naar Diemen, zo genoemd omdat de weg hier aftakte naar het dorp. De voorgrond wordt beheerst door het forse dijklichaam. Daarachter verschijnen de contouren van het dorp Diemen. Links van de dijk ligt het drassige buitendijkse rietland, dat 's winters grotendeels onder water stond. Aan de binnenkant van de dijk, in het lage polderland, ligt een meertje dat herinnert aan een oude dijkdoorbraak.

The path descending towards Diemen
At the end of the Diemerdijk, which ran between water on both sides for one-and-a-half kilometres, we arrive at a group of houses built on and along the dike. This was the path descending towards Diemen, which owed this name to the road that branched off to the village. The foreground is dominated by the considerable dike body. Above it, the contours of Diemen rise up. To the left of the dike lie the marshy reed fields, which flooded in winter. Behind the dike, in the low polder land, lies a small lake that reminds us of an old dike breach.

Rembrandt van Rijn
Pen en penseel in bruin op lichtbruin papier,
pen and brush in brown ink on light-brown paper;
95 x 176 mm.

Afbeelding afkomstig uit Het landschap van Rembrandt,
Wandelingen in en om Amsterdam (Uitgeverij THOTH, Bussum).
Image taken from the book 'Rembrandt's Landscapes,
Walks in and around Amsterdam' (THOTH Publishing House, Bussum).
Arie Jekel
Aquarel op Bockingford papier, 300 grams,
watercolour on Bockingford paper, 300-gram;
345 x 525 mm.

Copyright: Arie Jekel Art | Tikken en Tekenen | 2022